Nebezpečné koncentrace radonu

Radioaktivní plyn - radon

Dalším zdraví nebezpečným faktorem je radon. Radon je radioaktivní plyn vznikající rozpadem uranu, který je v proměnlivém množství přítomen ve všech horninách, stavebních materiálech i ve vodě.
I když existence radonu v ovzduší a ve vodě je známa již od počátku 20. století, z hlediska ochrany proti poškození lidského organismu ionizujícím zářením mu začala být věnována pozornost až v posledních letech.
 
Aktuálnost ochrany proti radonu a produktům jeho přeměny vyvolala zásadní změna ve způsobu bydlení, která proběhla v posledních letech, kdy se začala snižovat energetická náročnost provozu domů a bytů zateplením a výrazným utěsněním objektu.
 
Zvýšení komfortu bydlení záměnou lokálních topidel na tuhá paliva za elektrické spotřebiče nebo ústřední vytápění přispělo k podstatnému poklesu výměny vzduchu v objektech. Navíc se prodloužila i doba pobytu osob v uzavřených místnostech a tím i doba možné negativní expozice ionizujícím zářením vzniklé radioaktivní přeměnou radonu a jeho produktů rozpadu. Za takovýchto okolností se dříve nízké koncentrace radonu v ovzduší domů zvyšují na koncentrace ze zdravotního hlediska nežádoucí.

Směrné hodnoty ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb dle  vyhlášky č. 184/1997 jsou:

 1. hodnota 100 Bq.m-3 pro ekvivalentní objemovou aktivitu radonu v pobytových prostorech staveb, ke kterým kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci po účinnosti této vyhlášky. Vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tedy dnem 24.7.1997.
 2. hodnota 200 Bq.m-3 v případě, kdy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci před účinností této vyhlášky.
Víte, že v  otevřené přírodě je běžná koncentrace radonu 15-20 Bq.m-3?

Možné ochrany před radonem:

Při ochraně objektů se používá buď pasivní nebo aktivní ochrana.
 1. pasivní ochrana spočívá ve stavebních úpravách - položením protiradonových izolací do podlah a základových desek
 2. aktivní ochrana spočívá v trvalém provětrávání všech pobytových místností nebo odsáváním radonu přímo z podloží pod domem - tyto způsoby jsou vysoce efektivní
Ekvivalentní objemová aktivita radonu a přiměřený typ zásahu ke snížení ozáření (Bq.m-3)
 • v průměru za dobu pobytu osob nad 200 až do 600(Bq.m-3)
  • Jednoduchá opatření: např. nenáročné stavební úpravy, nucené resp. řízené větrání místností
 • v průměru za dobu pobytu osob nad 600 až do 2000(Bq.m-3)
  • Složitější opatření: např. středně nákladné stavební úpravy, nucené resp. řízené větrání místností, odvětrání podloží
 • v průměru za dobu pobytu osob nad 2000(Bq.m-3)
  • Nutná opatření: Zásadní stavební úpravy, odvětrání podloží
 • Výskyt těkavých organických sloučenin
  • Výskyt těkavých sloučenin je poměrně obtížné zjistit běžně dostupnými prostředky. Obecným příznakem jejich výskytu může být "těžký", nedýchatelný vzduch a zápach. Důsledky pobytu v tomto prostředí jsou výše uvedené zdravotní příznaky SBS.
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.